naar nieuwsoverzicht
Datum 15 sep 2022

Update PROJECTPLAN UOB 2.0

Eind november ’21 is de aftrap gegeven aan het projectplan UOB 2.0. Met het projectplan 2.0 wordt de UOB doorontwikkeld naar het niveau dat alle 3D modellerende installateurs in de gehele projectcyclus over kunnen stappen naar gebruik van de UOB zonder in te leveren op de voor hen gebruikelijke functionaliteit in het proces van 3D modelleren.

De doelstellingen van het project zijn:

 • De UOB door te ontwikkelen naar het niveau dat alle installatietechnische 3D modellerende technici in de gehele project cyclus over (kunnen) stappen naar gebruik van de UOB zonder in te hoeven leveren op de voor hen gebruikelijke functionaliteit in de methodiek van 3D modelleren.
 • De functionele basis van de UOB uit te breiden zodat de scope van de UOB zich kan uitbreiden naar de bouwsector.
 • Met UOB 2.0 een basis te introduceren waarmee het vliegwiel op gang wordt gebracht naar datagedreven werken door de gehele keten.

Het project voorziet in:

 • Het identificeren en ontwikkelen van de benodigde (nu nog ontbrekende) content (hierbij inbegrepen voldoende variatie in generieke content om ook domeinen zonder specifieke fabrikantendata efficiënt te kunnen 3D modelleren);
 • Het identificeren van ontwikkelingen binnen standaarden die voor de scope van UOB noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld uitbreiding ETIM maatwerk);
 • Het ontwikkelen en implementeren van een datamodel om diverse standaarden en decomposities te relateren;
 • Het ontwikkelen en implementeren van de mogelijkheid om maatwerk te modelleren;
 • Ontwikkelen software voor het beheren van de generieke content;
 • Optimaliseren c.q. doorontwikkelen van het bestaande platform.

Voor het identificeren van benodigde content wordt een beroep gedaan op in-kind bijdragen vanuit de kennis dragende 3D modelleurs van installateurs en adviseurs naast fabrikanten vanuit de installatiesector.

1. Finance

Het benodigde budget is op dit moment voor ruim 75% gedekt vanuit bijdragen van: Techniek Nederland, installateurs groep groot, 2BA, DigiGo (UOB is een versnellingsproject), Ketenstandaard Bouw en Techniek, CIC en een groep installatie-adviseurs. Voor het resterende stuk financiering lopen gesprekken met diverse organisaties waaronder vertegenwoordigers namens fabrikanten.

2. Realisatie

a. Deelproject GAP-analyses

In het tweede kwartaal zijn de eerste GAP-analyse-dagen uitgevoerd, zij het met minimale bezetting. We zijn er in geslaagd om voor 5 domeinen de GAP-analyses uit te voeren. We hebben echter ook geplande dagen voor diverse domeinen in de tweede helft van mei en juni moeten annuleren omdat er geen modelleurs aangemeld waren. Dit heeft vanzelfsprekend consequenties voor de planning omdat de GAP-analyses voor deze domeinen op een later moment alsnog uitgevoerd moeten worden.

Het blijft derhalve een uitdaging om voldoende bezetting voor de GAP-dagen te realiseren. Deze GAP-analyses zijn van groot belang voor het realiseren van de doelstellingen van het project. We zullen gezamenlijk met (beoogde) gebruikers moeten vaststellen wat er aan content in de UOB nodig is om te borgen dat de UOB voor alle (beoogde) gebruikers de toegevoegde waarde biedt die er van wordt verwacht.

Domeinen:

 • 52 Afvoeren
 • 53 Water
 • 54 Gassen
 • 55 Koeling
 • 56 Verwarming
 • 57 Luchtbehandeling (*aanvullingen)
 • 58 Meet- en regeltechniek
 • 59 Brandveiligheid
 • 61 Centrale E voorzieningen
 • 62 Energie gebruikersaansluitingen
 • 63 Verlichting
 • 64 Communicatie
 • 65 Beveiliging
 • 66 Transport
 • 67 Gebouw Management Systeem
 • 68 Asset Management Systeem
 • 74 Sanitair

De oproep blijft om voor de rood gemarkeerde domeinen tijd beschikbaar te stellen en kennis te delen. Je hoeft niet perse modelleur te zijn. Domeinkennis is primair van belang. Aanmelden kan via Jeroen Mackaij jeroen.mackaij@spie-ws.com

Het domein 57 luchtbehandeling (ronde kanalen) zal op korte termijn afgerond worden en voor de domeinen, waarvan de GAP-analyses voor de zomer dit jaar zijn uitgevoerd, zullen de komende periode de opdrachten worden gegeven om de ontbrekende content te gaan ontwikkelen.

b. Deelproject Maatwerk

Met de UOB fase 2 willen we de UOB geschikt maken voor een bedrijfsmatige verwerking van maatwerk. Op basis van de UOB is een modelleur in staat zelf de eigenschappen van producten te modelleren, waarmee het ontwerp van de installatie (of de constructie) aan de gestelde eisen voldoet. Er is echter nog geen bedrijfsmatige oplossing waarmee:

 • een fabrikant de grenzen van het te leveren maatwerk kan aangeven;
 • een modelleur de specificaties van het gewenste maatwerk aan de fabrikant kan doorgeven;
 • de fabrikant het gerealiseerde product als data in de UOB van de modelleur kan laten verschijnen.

‘Maatwerk” kan heel breed worden geïnterpreteerd. Om de scope niet direct te groot te laten worden hebben we vooraf de volgende randvoorwaarden vastgesteld:

 • De oplossing voor maatwerk moet te realiseren zijn met de standaard oplossingen van ETIM, DICO en de UOB, danwel een logisch daarbinnen passende oplossing:
 • We beperken ons tot maatwerk dat te realiseren is door variaties in productparameters. Het specificeren van maatwerk waarvoor de intelligentie van een configurator noodzakelijk is (onderlinge afhankelijkheid productparameters), blijft voor dit moment buiten de scope. (Bij een maatwerk product veranderen de ETIM eigenschappen. Het is dus geen product met een snijlengte!)

In april is er een workshop geweest om input te verzamelen voor dit deelproject waarna een voorstel is uitgewerkt. Dit voorstel zal op 22 september tijdens een workshop met gebruikers (installateurs/groothandel/fabrikanten) worden besproken. Aansluitend kan het project uitgewerkt worden en worden geïmplementeerd in de UOB.

Interessante bijvangst van dit deelproject is overigens dat we binnen UOB 2.0 daarmee een oplossing ontwikkelen die sectorbreed bruikbaar is en een schakel kan creëren richting de bouwsector.

Een ieder die wil meepraten over de oplossing is van harte welkom om aanwezig te zijn bij de workshop, 22 september 10:00u – 13:00u (midden van het land). Stuur in dat geval een bericht naar awjm@2ba.nl

c. Deelproject Datamodel (o.a. t.b.v. zoeken en vinden)

Ook dit deelproject is inmiddels gestart. Doel is om via een datamodel verschillende standaarden te verbinden. Dit datamodel gaat functioneel worden ingezet om het zoeken en vinden van content binnen de UOB, voor de diverse typen gebruikers, beter te ondersteunen. Het deelproject heeft niet zozeer een technische uitdaging maar het is meer de vraag hoe de user-interface er voor de gebruiker uit moet zien. Hiervoor worden op dit moment mock-ups gemaakt die aansluitend aan de klankbordgroep en mogelijk een grotere groep gebruikers voorgelegd zal worden.

Net als bij het deelproject “maatwerk” geldt ook voor dit deelproject dat we met UOB 2.0 generieke waarde voor de sector creëren door koppeling tussen standaarden te realiseren (NLSFB / STABU / ETIM ) Deze mapping is een belangrijke bijvangst van UOB-V2.

d. Deelproject beheertool (PIM) generieke content

Voorbereiding is afgerond en het product is ingericht. Is voor vervolg afhankelijk van output GAP-analyses. Wordt al gebruikt voor de invoer van de generieke content voor het domein lucht (rond) (NLSFB 57).

e. Deelproject ontwikkeling ontbrekende objecten

Dit deelproject Is voor het vervolg afhankelijk van de output van de GAP-analyses. Er vindt momenteel overleg plaats tussen projectleiding, CIC en Cadenas Duitsland om afstemming te vinden over de inhoud van (nieuwe) MC bladen en het bijbehorende ontwikkelproces. Deze afstemming is noodzakelijk omdat beide landen gebruik moeten kunnen maken van dezelfde MC bladen. Daarnaast zien we mogelijkheden om de MC bladen, en aansluitend de templateobjecten, efficiënter en tegen lagere kosten te ontwikkelen. De uitkomst van dit proces is bepalend voor de uitvoering (en budget) van dit deelproject. Het overleg kost veel tijd maar het is belangrijk dat we tot goede afspraken komen die ons enerzijds gaan helpen objecten efficiënter te kunnen ontwikkelen maar ons anderzijds niet exclusief aan Cadenas verbinden omdat dit haaks zou staan op de voorwaarde binnen de UOB dat deze “open” is.

3. Belangrijkste risico’s op dit moment

 • Draagvlak onder leden GG.
 • Beschikbaarheid voldoende 3D-modelleurs (of domeinspecialisten) voor GAP-analyses waardoor planning uitloopt.
 • Capaciteit ETIM NL/ETIM International.
 • Samenwerking met Cadenas biedt kansen met een zeker risico. Het niet samenwerken brengt evenwel ook een risico met zich mee ten aanzien van het afstemmen van de MC/bladen
 • Nog ontbrekende deel financiering.
 • Doorlooptijd project.

4. Communicatie – Draagvlak

IN-Company sessies

Voor adoptie en draagvlak is bedacht dat het nuttig is om in-company sessies te organiseren bij installateurs. Daarbij is het de bedoeling dat alle “niveaus” binnen het bedrijf vertegenwoordigd zijn (directie, management, hoofd IT, 3D-modelleurs) en dat het een dynamische sessie wordt met veel dialoog.

Het programma ziet er als volgt uit:

 1. Waarom UOB – Peter Zwakhals
 2. Wat is UOB en hoe werkt het (demo) – Bjorn Ramaekers
 3. Welke stappen zijn er nodig om te komen tot UOB en wat betekent dat voor het specifieke bedrijf waar we te gast zijn – Jeroen Mackaij
 4. Dialoog en discussie

De try-out heeft voor de zomervakantie met succes plaatsgevonden. We denken het meeste succes te hebben door deze sessies tijdens een “lunch and learn” of aan het eind van een werkdag te organiseren. Is hier binnen jullie organisatie interesse voor, meld je dan aan via awjm@2ba.nl

Frequente communicatie

Met deze en opvolgende updates hopen we meer personen te bereiken. Wil je collega’s of relaties toevoegen aan de verzendlijst dan kun je dit melden via info@openuob.nl of aansluiten op de LinkedIn pagina van de Uniforme Objecten Bibliotheek.